నిరంతరం వెలిగే సూర్యుణ్ణి చూసి చీకటి భయపడుతుంది.

ఇవి కూడా చదవండి

పూసినా ప్రతి పువ్వు వాడిపోతుంది

Bigtv Digital

చివరి వరకూ పోరాడగలిగే ధైర్యం ఉంటేనే

Bigtv Digital

కోపం కళ్లల్లో ఉండాలి.. బాధ గుండెల్లో ఉండాలి.

Bigtv Digital

నీలో ఉన్న భయాలను నీలోనే దాచుకో…

Bigtv Digital

పరిగెత్తాలి అనుకుంటే తరుముకుంటూ పరిగెత్తు…

Bigtv Digital

అర్థం చేసుకునే మనసు క్షమించే గుణం…

Bigtv Digital

Leave a Comment