పూసినా ప్రతి పువ్వు వాడిపోతుంది -

పూసినా ప్రతి పువ్వు వాడిపోతుంది

Share this post with your friends


Share this post with your friends

ఇవి కూడా చదవండి

చదువుకోవడం వలన లాభం ఏంటి

Bigtv Digital

కిందపడకుండా ముందుకు సాగడంతో గొప్పతనం లేదు కానీ

Bigtv Digital

మనస్సులు ఎపుడు డబ్బు బెంగ పెట్టుకుని మనుషులు

Bigtv Digital

శ్రమ ప్రతి విషయాన్ని తేలికపరుస్తుంది

Bigtv Digital

మనిషి కేవలం వోయిజాయాల వల్లనే పైకి రాలేదు

Bigtv Digital

మనిషి ఇబ్బందుల్లో పడేది రొండు సందర్బాల్లో

Bigtv Digital

Leave a Comment