బలం అందరికి ఉంటుంది కానీ -

బలం అందరికి ఉంటుంది కానీ

Share this post with your friends


Share this post with your friends

ఇవి కూడా చదవండి

ఎదగాలంటే ఒదిగి ఉండడం నేర్చుకోవాలి…

Bigtv Digital

నిరంతరం వెలిగే సూర్యుణ్ణి చూసి చీకటి భయపడుతుంది.

Bigtv Digital

కిందపడకుండా ముందుకు సాగడంతో గొప్పతనం లేదు కానీ

Bigtv Digital

తొలిస్వాస తీసుకొని ఏడుస్తావ్

Bigtv Digital

దానిపేరే భవిష్యత్తు.

Bigtv Digital

అందరిని ప్రేమించు కొందరిని నమ్ము

Bigtv Digital

Leave a Comment