నీ నవ్వు అందుకే ఎప్పుడూ నవ్వుతూ జీవించాలి.

నీ నవ్వు అందుకే ఎప్పుడూ నవ్వుతూ జీవించాలి.

Share this post with your friends


Share this post with your friends

ఇవి కూడా చదవండి

అలుపెరుగక ప్రయత్నిస్తుంటే ఆలస్యంగా వచ్చినా గెలుపు కూడా…

Bigtv Digital

మన మనసు ఎంత నిర్మలంగా ఉంటుందో

Bigtv Digital

అస్తమించిన సూర్యుడు తిరిగి ఉదయిస్తాడు

Bigtv Digital

మన మాటల్లో ఇష్టాన్ని మన కళ్ళలో కష్టాన్ని

Bigtv Digital

ఒక పని వంద మాటలతో సమానము

Bigtv Digital

పచ్చదనం ప్రకృతికి అందం

Bigtv Digital

Leave a Comment