మనసులో మంచి భావాలుంటే -

మనసులో మంచి భావాలుంటే

Share this post with your friends


Share this post with your friends

ఇవి కూడా చదవండి

April 2, పరిగెత్తాలి అనుకుంటే తరుముకుంటూ పరిగెత్తు…

Bigtv Digital

పరిగెత్తాలి అనుకుంటే తరుముకుంటూ పరిగెత్తు…

Bigtv Digital

ఒక పని వంద మాటలతో సమానము

Bigtv Digital

నవ్వితే కనబడేది అందం నవ్విస్తే కనబడేది అనందం…

Bigtv Digital

ముడుచుకు కూరుచుంటే రెక్కలు కూడా …

Bigtv Digital

నీ నవ్వు అందుకే ఎప్పుడూ నవ్వుతూ జీవించాలి.

Bigtv Digital

Leave a Comment