నీ లక్ష్యం ఎంత ఉన్నతమైనదితే -

నీ లక్ష్యం ఎంత ఉన్నతమైనదితే

Share this post with your friends


Share this post with your friends

ఇవి కూడా చదవండి

నీ నవ్వు అందుకే ఎప్పుడూ నవ్వుతూ జీవించాలి.

Bigtv Digital

రేపటిని.. ఈరోజు చూడలేం కానీ

Bigtv Digital

అవసరం వరకే ఆలోచన దీని అలవాటు…

Bigtv Digital

ప్రపంచంలో మీ దగ్గర ఏమి లేకపోయినా

Bigtv Digital

ఎవరిపట్లయినా ద్వేషం ఉంటే …

Bigtv Digital

నిన్ను భారంగా భావించే బంధాలతో బలవంతపు జీవనం వద్దు…

Bigtv Digital

Leave a Comment